ID
PWD
 
 
ข่าวกิจกรรม

กศน.อำเภอแม่เมาะจัดโครงการสัมมนาวิชาการผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2559
    กศน.อำเภอแม่เมาะจัดโครงการสัมมนาวิชาการผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2559 โดยการจัดกิจกรรมสัมนาวิขาการในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายร่วมกัน โดยมีหัวข้อการสัมมนาได้แก่ การสร้างบุคลิกภาพ การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำผู้ตาม การจัดองค์ความรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม การศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมสันทนาการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.กฤษณพันธ์ เพ็งศรี ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ และได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ,ไร่กาญจนา ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง และ วาสนาไร่หญ้า ไร่หญ้ารีสอร์ท อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสินจำนวน 22 คน     
    28/09/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะจัดกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษา กศน.อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2559
    กศน.อำเภอแม่เมาะจัดกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษา กศน.อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอแม่เมาะ โดยได้รับเกียรติจากท่านนพสิทธิ์ ธีรดนัยพงษ์ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่เมาะ ผู้แทนนายอำเภอแม่เมาะ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษา การแข่งขันตอบปัญหา การแข่งขันการอ่าน ฯลฯ และได้รับเกียรติจาก กฟผ.แม่เมาะร่วมจัดนิทรรศการชีววิถีและความรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้า ภายในงานมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 400 คน ซึ่งเป็นนักศึกษา กศน.อำเภอแม่เมาะ ส่วนราชการ ประชาชนทั่วไป และนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะและแม่เมาะวิทยาและวิทยาลัยการจัดการ กฟผ.แม่เมาะร่วมออกหน่วยบริการ Fixit Center      
    9/09/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
    กศน.อำเภอแม่เมาะจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2559 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และ กศน.อำเภอแม่เมาะ มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 110 คน     
    15/07/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะ จัดค่ายพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ ลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2559
    กศน.อำเภอแม่เมาะ จัดค่ายพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ ลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2559 ณ ค่ายลูกเสืออำเภอแม่เมาะและมหาวิทยาลัยชีวิตอำเภอแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2559     
    15/07/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลแม่เมาะ จัดโครงการวิชาชีพการทำผลิตภัณฑ์กล่องใบบัว
    กศน.ตำบลแม่เมาะ จัดโครงการวิชาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล่องใบบัว ให้กับกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กลอ่งใบบัว ณ บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ 12 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง     
    16/09/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลแม่เมาะ ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำบ้านเมาะหลวง
    นักศึกษา กศน.ตำบลแม่เมาะ ร่วมกับชุมชนบ้านเมาะหลวงจัดกิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณลำห้วยไคร้บ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ต.แม่เมาะ     
    16/09/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลแม่เมาะ จัดโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
    กศน.ตำบลแม่เมาะ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา มีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 ณ วัดทุ่งกล้วยโพธาราม บ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ต.แม่เมาะ     
    29/08/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลแม่เมาะ จัดกิจกรรม กพช.นักศึกษา
    กศน.ตำบลแม่เมาะ ร่วมกับวัดทุ่งกล้วยโพธารามได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ บริเวณวัดทุ่งกล้วยโพธาราม บ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ตำบลแม่เมาะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษา กศน.ตำบลแม่เมาะ ประชาชนบ้านเมาะหลวง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ทำงานบริการสังคม      
    29/08/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลแม่เมาะ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันพ่อแห่งชาติ
    นักศึกษา กศน.ตำบลแม่เมาะ ร่วมเดินเทิดพระเกียรติและจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ เทศบาลตำบลแม่เมาะ     
    6/12/2555
 
อ่านรายละเอียด..
นักศึกษา กศน.ตำบลแม่เมาะ ร่วมกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำบ้านเมาะหลวง
    นักศึกษา กศน.ตำบลแม่เมาะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำฝายชะลอน้ำ ร่วมกับชมรมอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านเมาะหลวง ประชาชนบ้านเมาะหลวง ณ ลำห้วยไคร้ บ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ตำบลแม่เมาะ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555     
    26/11/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลแม่เมาะร่วมกิจกรรมในงานเทศบาลเคลื่อนที่
    กศน.ตำบลแม่เมาะ จัดฝึกอาชีพระยะสั้นวิชาการทำดอกไม้จากตอกไม้ไผ่ ในงานเทศบาลเคลื่อนที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ณ บ้านใหม่มงคลหมู่ 10 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ     
    11/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลแม่เมาะ จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและการปลูกป่า
    วันที่ 17 มิถุนายน 2555 กศน.ตำบลแม่เมาะ ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านเมาะหลวง จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและการปลูกป่า เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ณ สำนักสงฆ์ถ้ำเทพสถิตย์ บ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ตำบลแม่เมาะ      
    20/06/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลนาสักปลูกป่าในวันวิสาฆบูชา วันที่ 4 มิถุนายน 2555 ณ บ้านปางป๋วย
    กศน.ตำบลนาสัก ร่วมกับหน่วยจัดการต้นน้ำแม่จางและผู้นำ ประชาชนบ้านปางป๋วย ปลูกป่าเนื่องในวันวิสาฆบูชา วันที่ 4 มิถุนายน 2555 ณ สำนักสงฆ์ถ้ำดาบส หมู่ 2 บ้านปางป๋วยตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง     
    9/06/2555
 
อ่านรายละเอียด..
นักศึกษา กศน.ตำบลแม่เมาะ ร่วมพัฒนา กศน.ตำบล
    วันที่ 3 มิ.ย. 2555 นักศึกษา กศน.ตำบลแม่เมาะ ร่วมกันพัฒนา กศน.ตำบล ทั้งภายในและภายนอกอาคารให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย     
    6/06/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลแม่เมาะ ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555
    กศน.ตำบลแม่เมาะ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555 ณ กศน.ตำบลแม่เมาะ โดยมีนางอุบลรัตน์ ศรีตันดา ผอ.กศน.อำเภอแม่เมาะ ได้กล่าวให้โอวาทและแนะนำแนวทางการเรียนแก่นักศึกษา ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2555     
    5/06/2555
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ ถนน ลำปาง - แม่เมาะอ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 Tel.054-330720 Fax.054-330720