ID
PWD
 
 
 
  กศน.ตำบลนาสักจัดโครงการการป้องกันไฟป่าและแนวกันไฟ
  วันที่  2/04/2555
 


รายละเอียด
กศน.ตำบลนาสัก จัดกิจกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการป้องกันไฟป่าและแนวกันไฟ ร่วมกับผู้นำและประชาชนบ้านปางป๋วย เพื่อรณรงค์ลดปัญหาหมอกควัน ณ บ้านปางป๋วย ตำบลนาสัก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ ถนน ลำปาง - แม่เมาะอ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 Tel.054-330720 Fax.054-330720