ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่เมาะจัดโครงการสัมมนาวิชาการผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2559
  วันที่  28/09/2559
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอแม่เมาะจัดโครงการสัมมนาวิชาการผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2559 โดยการจัดกิจกรรมสัมนาวิขาการในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายร่วมกัน โดยมีหัวข้อการสัมมนาได้แก่ การสร้างบุคลิกภาพ การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำผู้ตาม การจัดองค์ความรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม การศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมสันทนาการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.กฤษณพันธ์ เพ็งศรี ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ และได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ,ไร่กาญจนา ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง และ วาสนาไร่หญ้า ไร่หญ้ารีสอร์ท อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสินจำนวน 22 คน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ ถนน ลำปาง - แม่เมาะอ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 Tel.054-330720 Fax.054-330720