ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่เมาะจัดกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษา กศน.อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2559
  วันที่  9/09/2559
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอแม่เมาะจัดกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษา กศน.อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอแม่เมาะ โดยได้รับเกียรติจากท่านนพสิทธิ์ ธีรดนัยพงษ์ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่เมาะ ผู้แทนนายอำเภอแม่เมาะ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษา การแข่งขันตอบปัญหา การแข่งขันการอ่าน ฯลฯ และได้รับเกียรติจาก กฟผ.แม่เมาะร่วมจัดนิทรรศการชีววิถีและความรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้า ภายในงานมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 400 คน ซึ่งเป็นนักศึกษา กศน.อำเภอแม่เมาะ ส่วนราชการ ประชาชนทั่วไป และนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะและแม่เมาะวิทยาและวิทยาลัยการจัดการ กฟผ.แม่เมาะร่วมออกหน่วยบริการ Fixit Center

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ ถนน ลำปาง - แม่เมาะอ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 Tel.054-330720 Fax.054-330720