ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่เมาะจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
  วันที่  15/07/2559
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอแม่เมาะจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2559 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และ กศน.อำเภอแม่เมาะ มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 110 คน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ ถนน ลำปาง - แม่เมาะอ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 Tel.054-330720 Fax.054-330720