ID
PWD
 
 


 
  กศน.ตำบลแม่เมาะ จัดโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
  วันที่  29/08/2556
 
รายละเอียด
    กศน.ตำบลแม่เมาะ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา มีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 ณ วัดทุ่งกล้วยโพธาราม บ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ต.แม่เมาะ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ ถนน ลำปาง - แม่เมาะอ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 Tel.054-330720 Fax.054-330720